Selecteer een pagina

Verstelle-Productions

Algemene Handelsvoorwaarden 
”Verstelle Productions”

Versie 1 – Januari 2016

Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en Overeenkomsten met betrekking tot de levering en/of verhuur van goederen en/of diensten door Verstelle Productions, hierna genoemd “VP”. De Klant erkent en bevestigt voorafgaand aan elke transactie kennis genomen te hebben van deze voorwaarden, en deze door de enkele uitvoering van de transactie uitdrukkelijk te aanvaarden.
2. Deze algemene handelsvoorwaarden prevaleren boven afwijkende voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze een soortgelijke bepaling als onderhavige bevatten. Afwijkingen van deze algemene handelsvoorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met VP, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Indien enige bepaling (of enig deel daarvan) van deze algemene handelsvoorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, kan dergelijke bepaling (of het relevante deel daarvan) worden afgescheiden van de rest van de algemene handelsvoorwaarden en blijven de overblijvende bepalingen van de algemene handelsvoorwaarden onverminderd van kracht.
5. VP anvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 2 – Totstandkoming van verbintenissen en overeenkomsten
1. Offertes opgemaakt door VP zijn geldig gedurende 30 dagen of gedurende een kortere termijn als vermeld in de offerte. Offertes zijn louter vrijblijvend en kunnen op eender welk ogenblik worden ingetrokken of gewijzigd door VP. Tenzij anders aangegeven, is in de offertes geen installatie, bediening, montage of transport e.d. begrepen. Tenzij anders aangegeven, zijn de prijzen in de offertes altijd exclusief BTW.
2. De offerte opgemaakt door VP, samen met deze algemene handelsvoorwaarden, vormen vanaf aanvaarding van de offerte door de Klant (hetzij uitdrukkelijk door ondertekening ervan, hetzij stilzwijgend, bij begin van uitvoering ervan) een bindende overeenkomst tussen de Klant en VP (de “Overeenkomst”). Definitief aanvaarde offertes/ondertekende bestelbonnen kunnen door de Klant niet meer worden geannuleerd, tenzij mits uitdrukkelijk wederzijds schriftelijk akkoord.
3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke factuur ook wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4. VP behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgaaf van redenen opdrachten en/of bestellingen te weigeren.
5. Bij herhaald contracteren tussen VP en de Klant, kunnen geen rechten geput worden uit het repetitief karakter en dient telkens op de specifieke Overeenkomst betreffende de gecontracteerde transactie teruggevallen te worden, uitgezonderd voor wat betreft deze handelsvoorwaarden, die geacht gekend, aanvaard en van toepassing te zijn op elke Overeenkomst.
6. In beginsel wordt er gecontracteerd onder gelding van het principe van de in de offerte opgegeven “eenheidsprijzen”. De prijzen vermeld in catalogi, op websites en gelijkaardige media zijn louter indicatief. Enkel mits uitdrukkelijk akkoord ter zake wordt hiervan afgeweken, met dien verstande dat elke afwijking enkel betrekking heeft op de specifieke transactie en nooit als precedent kan ingeroepen worden voor latere transacties.
7. Partijen komen overeen dat de communicatie tussen hun rechtsgeldig kan gevoerd worden per fax en per e-mail, tenzij anders bepaald in deze algemene handelsvoorwaarden.
8. Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat de Klant, uitsluitend ter beoordeling van VP, voldoende kredietwaardig is voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen onder de Overeenkomst. VP is gerechtigd, bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Klant een voorschot van welke grootte dan ook te verlangen en/of zekerheid te eisen dat zowel aan de betaling als aan de overige verplichtingen van de Klant onder enige Overeenkomsten met VP zal worden voldaan. De niet-betaling van het voorschot werkt opschortend ten voordele van VP, en VP zal het recht hebben de eventuele overeengekomen uitvoeringstermijnen naar haar goeddunken te herzien. Indien ondertussen de eenheidsprijzen werden verhoogd, zullen deze verhoogde prijzen van toepassing zijn. Zonder afbreuk te doen aan enige andere rechten van VP onder de Overeenkomst, behoudt VP zich het recht voor om, ingeval bij gedeeltelijke levering de betaling van enige deellevering uitblijft, de resterende deelleveringen op te schorten of te annuleren, onverminderd haar recht op schadevergoeding.


Artikel 3 – Uitvoering van de Overeenkomst
1. VP zal de Overeenkomst naar beste weten en kunnen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit volgens VP vereist, heeft VP het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan VP worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VP zijn verstrekt, heeft VP het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
4. VP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Klant onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

Artikel 4 – Levertijd en levering
1. Tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anderszins werd overeengekomen, zijn enige door VP opgegeven leveringstermijnen louter indicatief en een overschrijding ervan is geen grond tot enige aansprakelijkheid of tot schadevergoeding, noch geeft deze de Klant het recht de Overeenkomst te annuleren en/of de afname te weigeren.
2. Tenzij anders bepaald worden de goederen geleverd EXW (Ex Works) in de magazijnen van VP. Het risico op verlies, beschadiging en diefstal gaat over op de Klant op het moment van de levering. De goederen worden steeds vervoerd op risico en kosten van de Klant.
3. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is VP bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
4. De Klant is verplicht de gekochte/gehuurde zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
5. Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken ter zijnen beschikking worden opgeslagen voor zijn rekening en risico. De Klant zal in dat geval alle bijkomende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn.
6. Indien de Overeenkomst werkzaamheden op locatie betreft, dient de Klant er zorg voor te dragen dat de werkzaamheden met bekwame spoed kunnen aanvangen, onder meer door de werkplek goed bereikbaar te maken voor personeel van VP, door VP aangestelde derden en de aan te voeren materialen. Voorts is de Klant gehouden in de benodigde stroomaansluitingen en goed werklicht te voorzien, zo nodig hulpwerktuigen als hoogtewerkers en steigers ter beschikking te stellen en te zorgen dat geen werkzaamheden van derden de voortgang van het werk belemmeren of vertragen. De Klant is alle bijkomende kosten verschuldigd, indien niet aan bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan.
7. Voor alle exporten buiten de EU, zowel voor verkopen als verhuren, gezien het feit dat de leveringen steeds EXW Middelburg gebeuren, verplicht de klant er zich toe onverwijld de nodige douane documenten te bezorgen aan VP (voor verkopen = Enig Document, voor verhuren = Enig Document of ATA carnet voor bewijs tijdelijke export). Alle kosten verbonden aan deze (tijdelijke) exporten zijn voor kosten van de Klant.

Artikel 5 – Wijziging en ontbinding van de Overeenkomst
1. Indien een wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft zal VP de Klant hierover tevoren inlichten. Mondelinge toezeggingen en/of wijzigingen inzake Overeenkomst(en) zijn slechts bindend na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door VP.
2. Zonder afbreuk te doen aan enige andere rechten of rechtsmiddelen, VP is gerechtigd over te gaan tot onmiddellijke ontbinding van de Overeenkomst(en), zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, in de volgende gevallen:
1. Ingeval de Klant nalaat aan enige van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst te voldoen;
2. Indien na het afsluiten van de Overeenkomst aan VP ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen;
3. Indien VP de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst, dan wel tijdens uitvoering daarvan, heeft gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
4. Ingeval van faillissement, vereffening, insolvabiliteit of staking van betaling van of door de Klant of indien ten aanzien van de Klant de We Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard.
3. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 5(2) hierboven, zullen alle vorderingen van VP op de Klant onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar worden en zal de Klant gehouden zijn alle door VP geleverde of ter beschikking gestelde goederen binnen 24 uur na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving door VP aan VP terug te bezorgen. Zonder afbreuk te doen aan enig ander recht van VP onder de Overeenkomst of deze handelsvoorwaarden, ingeval de Klant de goederen niet binnen 24 uur terugbezorgt, zullen VP en/of haar aangestelden gerechtigd zijn om de lokalen waar de goederen zich bevinden te betreden om de goederen terug in bezit te nemen. De Klant dient hiertoe zijn medewerking te verlenen.

Artikel 6 – Adviezen en gegevens
1. Adviezen worden naar beste kennis van zaken gegeven. VP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (mondelinge of schriftelijk) gegeven adviezen.
2. Adviezen gegeven door VP kunnen de Klant nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek met betrekking tot de geschiktheid van de goederen met het door de Klant beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent de samenstelling van goederen en toepassingsmogelijkheden.

Artikel 7 – Facturen en Betaling
1. Alle facturen dienen direct te worden betaald, tenzij schriftelijk een betalingstermijn wordt overeengekomen, Voor zakelijke klanten is dit vastgesteld op 14 dagen.
2. Alle bedragen verschuldigd aan VP moeten volledig zonder aftrek, korting of verrekening geschieden door storting of overmaking op een door VP aangegeven rekening. De Klant kan geen enkele compensatie, tegenvordering of retentierecht inroepen tegen VP, hetzij op grond van contractbreuk, fout, schending van wettelijke verplichtingen of welke andere reden dan ook aanvoeren om een uitstel van betaling voor het geheel of een deel van dat bedrag te rechtvaardigen.
3. Indien betalingstermijnen zijn overeengekomen, vervallen deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling door het enkele feit van het niet respecteren van een tussentijdse vervaldag of termijn, en wordt het integrale saldo onmiddellijk verschuldigd, verhoogd met de toepasselijke nalatigheidsinteresten en kosten
4. Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 werkdagen volgend op de factuurdatum schriftelijk per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van VP, bij gebreke waarvan de rechten van Klant komen te vervallen. De betwisting door de Klant van enige factuur of enig deel daarvan, om welke reden ook, geeft de Klant niet het recht om de betaling van de vervallen facturen in te houden, zelfs niet gedeeltelijk.
5. In geval de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Klant wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd over het uitstaande bedrag zonder dat hiervoor enige in gebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, evenals zal hij een forfaitair schadebedrag van 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 200 euro, verschuldigd zijn, onverminderd het recht van VP op volledige schadevergoeding. Alle gerechtskosten en buitengerechtelijke kosten van VP, waaronder begrepen kosten van interne en externe adviezen, die voor VP voortvloeien uit het niet nakomen door de Klant van enige (betaling)verplichting, zijn voor rekening van de Klant.
Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
6. Wissels, cheques, cessie, betaling door derden of kredietverlening brengen geen schuldvernieuwing teweeg, noch enige wijziging aan de bepalingen van de Overeenkomst. Facturen die minder dan 50 euro bedragen, zullen automatisch verhoogd worden met 5 euro administratiekosten.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
1. VP is slechts aansprakelijk voor de door haar toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad veroorzaakte en door de Klant rechtstreeks geleden schade, ten belope van maximaal de prijs die door de Klant betaald werd voor de goederen of diensten (inclusief verhuur) die aanleiding hebben gegeven tot de schade. Iedere andere aansprakelijkheid van VP is uitdrukkelijk uitgesloten, daaronder onder meer inbegrepen indirecte of bijzondere schade, schade wegens gederfde winst, verlies van contracten, goodwill of aantasting van reputatie, beschadiging of vernietiging van data, of of gevolgschade van welke aard dan ook, ongeacht hoe zulke schade of verlies is ontstaan en ongeacht of ze haar oorsprong vindt in of veroorzaakt is door de toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing indien de schade het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van VP of haar leidinggevend personeel.
2. De Klant vrijwaart VP voor alle schade die VP mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door VP geleverde goederen of diensten, daaronder onder meer begrepen: aanspraken van derden (met inbegrip van werknemers van VP) die schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van de Klant of van door hem ontstane onveilige situaties of als gevolg van een gebrek in door VP geleverde producten of diensten die door de Klant werden gebruikt of gewijzigd onder toevoeging van of samen met andere producten of diensten.
3. Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, erkent de Klant uitdrukkelijk dat VP geen enkele verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot door de Klant of derden aangebrachte wijzigingen aan of oneigenlijk gebruik van het geleverde.

Artikel 9 – Overmacht
1. Niettegenstaande enige strijdige bepaling in deze algemene handelsvoorwaarden, is VP niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor enig verlies of schade die de Klant zou kunnen lijden als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van het feit dat de levering van goederen of diensten door VP wordt gehinderd of vertraagd of onmogelijk, aanzienlijk moeilijker, kostelijker of onrendabel wordt gemaakt door omstandigheden of gebeurtenissen die niet zijn toe te rekenen aan VP, waaronder (maar niet beperkt tot) oorlog, oproer, staking (inclusief binnen het bedrijf van VP), lock-out, handelsgeschillen of arbeidsoproer, ongeval, uitvallen van installaties of machines, brand, overstroming, storm, moeilijkheden of toegenomen kosten voor het vinden van arbeidskrachten, materiaal, grondstoffen of vervoer.
2. Zolang de situatie van overmacht aanhoudt, worden de verplichtingen van VP opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 14 dagen, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien VP bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde en/of het nog uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 10 – Toepasselijk recht
1. Op deze algemene handelsvoorwaarden enige offerte, bestelling, en Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het verdrag van de Verenigde Naties voor de internationale verkoop van goederen 1980 (Weens Koopverdrag of CISG) is niet van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene handelsvoorwaarden enige offerte, bestelling, en Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Middelburg, Nederland.
2. Zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling van deze voorwaarden, zullen enige vorderingen van de Klant ontstaan uit of in verband met deze voorwaarden, of enige offerte, bestelling of Overeenkomst daaronder, in ieder geval verjaren na verloop van zes (6) maanden vanaf de datum van het vervullen van de levering en/of de dienst.

Artikel 11 – Verkoop en aanneming
1. De goederen blijven de eigendom van VP tot volledige en definitieve betaling van de prijs, inclusief alle vervoerskosten, belastingen en vertragingsrentes. Tot zolang behoudt VP steeds de volledige eigendom, ongeacht deelbetalingen. Dit impliceert een verbod tot verkoop, cessie, inbreng of overdracht om niet, alsook een verbod op het aanbrengen door de Klant of derden van wijzigingen, opdelingen of toevoegingen. VP en/of haar aangestelden zijn gerechtigd om de lokalen (van de Klant of van derden) waar de goederen zich bevinden te betreden om de goederen terug in bezit te nemen op basis van hetgeen bepaald in dit artikel indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt. De Klant dient hiertoe zijn medewerking te verlenen.
2. VP is niet aansprakelijk voor de gebreken die zichtbaar zijn en die de Klant zelf heeft of redelijkerwijze had kunnen waarnemen bij levering. Om ontvankelijk te zijn moeten klachten met betrekking tot zichtbare gebreken onmiddellijk binnen één (1) kalenderdag na levering, en in elk geval voor enig gebruik van de goederen, door de Klant schriftelijk gemeld te worden. Alle overige klachten met betrekking tot verkochte goederen dienen binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen na levering schriftelijk aan VP te worden gemeld.
3. Bij opdrachten waar geheel of gedeeltelijk aanneming aan te pas komt, geschiedt de oplevering stilzwijgend wanneer geheel of gedeeltelijk geleverd en in dienst genomen wordt zonder voorbehoud, dan wel wanneer de Klant of derden zelf werkzaamheden verrichten aan de geleverde goederen of deze in bezit nemen zonder voorbehoud. De aanvaarding door oplevering dekt alle zichtbare gebreken. Gezien de aard van het werk en de activiteiten van VP gebeurt de oplevering van aannemingswerken in één fase, die onmiddellijk en definitief is.
4. VP is slechts aansprakelijk voor zijn onderaannemer wanneer het een zuivere en rechtstreekse onderaanneming betreft. Indien VP niet de vrije keuze van onderaannemer heeft, of indien tijdens de werken blijkt dat de Klant zich rechtstreeks tot de onderaannemer wendt, vervalt elke aansprakelijkheid van VP desbetreffende, zodat eventuele navolgende facturatie uitsluitend als technische verwerking dient beschouwd te worden. De Klant kan het nakomen van zijn eigen verbintenissen ten overstaan van VP niet afhankelijk stellen van stukken, gegevens of berekeningswijzen die te maken hebben met het contract van onderaanneming, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Klant staat in voor de plaats van levering en de nutsvoorzieningen (als daar zijn elektriciteit, water en verwarming).
5. Zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling van deze algemene handelsvoorwaarden, kan VP nooit gehouden zijn tot meer dan datgene waartoe zijn leveranciers en onderaannemers ten opzichte van VP gehouden zijn, of ten belope van waarborg die haar zelf werd verstrekt.
6. Bij verkoop van 2de handsartikelen geeft VP geen enkele garantie op de goederen. De Klant koopt de goederen op eigen bate en schade in de staat zoals ze zich bevinden, zonder enige aansprakelijkheid of garantie vanwege VP.

Artikel 12 – Verhuur en diensten
1. Onder de Klant wordt mede verstaan “de huurder”; onder “verhuurder” wordt verstaan Verstelle Productions afkorting “VP”.
2. Indien VP haar leververplichtingen niet kan nakomen, om welke reden ook, zal VP de Klant hierover zo snel mogelijk informeren en eventuele alternatieven voorstellen. Indien deze alternatieven niet worden aanvaard door de Klant, zal de Klant enkel het recht hebben de Overeenkomst op te zeggen zonder enige kosten voor de Klant. Enige verdere aansprakelijkheid of schadevergoeding vanwege VP is uitgesloten.
3. De gehuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van VP of, in voorkomend geval, van de met haar verbonden ondernemingen. De huurder zal de goederen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de goederen gefabriceerd zijn. De huurder garandeert de verhuurder bekend te zijn met de werking van de goederen. De huurder zal de goederen op een goede manier behandelen en zorg dragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats.
4. De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van de gehuurde goederen totdat deze terug werden bezorgd in de magazijnen van VP. De huurder zal enige schade aan of verlies van de gehuurde goederen onmiddellijk melden aan de verhuurder en zal deze goederen onmiddellijk teruggeven aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of vandalisme hiervan terstond aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden, dan wel het vandalisme werd aangericht, en een kopie van deze aangifte aan de verhuurder bezorgen. De huurder zal de verhuurder vergoeden voor de kosten van herstel of vervanging van de gehuurde goederen en voor het verlies van huuropbrengsten gedurende de periode vereist voor herstel of vervanging, in de mate dat dergelijke periode de overeengekomen huurperiode overschrijdt waarvoor door de huurder werd betaald. De huurder zal de goederen verzekeren gedurende de tijd dat deze goederen ter beschikking staan van de huurder tegen schade en verlies (inclusief diefstal). VP is gerechtigd te allen tijde de polis en bewijs van betaling van de premies op te vragen. Indien de huurder geen afdoende verzekering afsluit (of er niet in slaagt om dit aan te tonen aan de verhuurder), of in geval de huurder de verhuurder daarom verzoekt, zal de verhuurder of om het even welke van de met hem verbonden ondernemingen een verzekering afsluiten om de risico’s van Accidentele Schade aan, en verlies of diefstal van de gehuurde goederen te dekken, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de Bijzondere Voorwaarden “Accidentele Schade en Diefstal – Afstand van Verhaal”.
5. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade toegebracht aan derden door materialen van VP ongeacht de staat ervan. De huurder zal zich verzekeren voor alle welkdanige schade veroorzaakt door eigen daad of gebreken in de materialen.
6. De huurder zal te allen tijde aan de verhuurder, dan wel een door de verhuurder gevolmachtigde toegang geven tot de gebouwen of erven waar de goederen zich bevinden, teneinde de aanwezigheid en/of toestand van de goederen te inspecteren. VP is ten allen tijde gerechtigd om de goederen bij de huurder of diens houder weg te nemen indien de huurder zijn verplichtingen niet nakomt. De huurder dient hiertoe zijn medewerking te verlenen.
7. Alle gehuurde goederen zijn gekeurd volgens de Nederlandse wetgeving. De huurder zelf is verantwoordelijk voor alle nodige keuringen ter plaatse en alle vergunningen en/of toelatingen voor gebruik van gehuurde goederen.
8. De huurder dient zich er van te vergewissen dat de gehuurde goederen in goede conditie aan hem werden geleverd. Het aannemen van de goederen door de huurder of zijn vervoerder zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu of andere vorm van ontvangstbevestiging geldt als bewijs dat de zending compleet en uiterlijk in goede conditie is afgegeven.
9. Iedere storing aan de gehuurde goederen dient onverwijld schriftelijk gemeld te worden aan VP op straffe van niet-ontvankelijkheid van de klacht.
10. Alle goederen moeten in de originele staat teruggebracht worden: reparaties, verbouwingen of andere wijzigingen door de huurder of derden aangebracht aan de goederen zijn uitdrukkelijk verboden zonder de schriftelijke toestemming van de verhuurder, en alle eventuele hieruit ontstane schade en/of kosten zullen verhaald worden op de huurder.
11. Verlate retour van de gehuurde goederen wordt te allen tijde aangerekend en vermeerderd met de kosten die hieruit voortvloeien.
12. Vervroegde retour van de goederen geeft geen aanleiding tot prijsreducties, de overeengekomen prijs voor de volledige huurperiode zal worden aangerekend.
13. De verhuurder is gerechtigd een waarborgsom van de huurder te eisen en behoudt zich het recht om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en/of reiniging van de gehuurde goederen.
14. Bij afgewerkte producties (inclusief diensten en ter beschikking stellen van personeel door de verhuurder) gelden dezelfde voorwaarden als degene bepaald in dit Artikel 12.

Artikel 13 – Onderhoud & Reparaties
1. Door het indienen van een RMA aanvraag (Aan te vragen via E-mail) verklaart de Klant zich akkoord met deze algemene handelsvoorwaarden.
2. Door het indienen van RMA aanvraag gaat de Klant er mee akkoord dat kosten voor het opmaken van een offerte zullen worden gerekend, zelfs indien de Klant de opgemaakte offerte weigert.
3. Alle gecommuniceerde termijnen voor herstelling en/of onderhoud zijn louter indicatief.
4. VP is niet verantwoordelijk voor niet of slecht verpakt materiaal en zal dan ook niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enerlei gebeurlijke schade. Bij het niet gebruiken van de originele verpakking van het materiaal door de Klant, is het risico op schade bij retourzending voor de Klant.
5. Indien na ontvangst van het toestel voor herstelling en/of onderhoud blijkt dat er bijkomende verborgen of niet door de Klant gemelde gebreken zijn, zal VP een nieuwe offerte opmaken en ter goedkeuring aan de Klant voorleggen.
6. Bij elke opdracht tot herstelling, aanpassing of onderhoud is de Klant verantwoordelijk voor de opslag van enige data dewelke zich op het toestel mogen bevinden. VP kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of schade aan/van de data.
7. Niet op RMA aanvraag vermelde accessoires kunnen niet worden teruggeëist indien deze verloren gaan.
8. VP zal de door de Klant toevertrouwde materialen voor herstelling en/of onderhoud verzekeren tegen brand en diefstal, zolang deze in haar bezit zijn. Ieder andere aansprakelijkheid van VP wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
9. Voor toestellen onder garantie gelden de garantievoorwaarden van de fabrikant. Alle kosten voor reparaties en/of onderhoud uitgevoerd door VP welke niet gedekt zijn onder de garantie van de fabrikant, worden door VP aan de Klant gefactureerd. Toestellen waarvan de herstelling onder garantie gebeurt, zullen na herstelling worden teruggestuurd op kosten van VP.
10. De afhaling of ontvangst van toestellen door de Klant of haar/zijn gevolmachtigde, geldt steeds als goedkeuring van de staat waarin zich het toestel bevindt.
11. Indien en voor zover de Klant nalaat om het toestel op te halen binnen 2 weken na een schriftelijke of elektronische waarschuwing, waarbij Klant gedurende een periode van 1 maand na de herstelling en/of opmaak van de desbetreffende offerte, heeft nagelaten het toestel op te halen, geeft Klant hierbij de onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht aan VP om het toestel te verkopen in naam van Klant, en al VP kosten af te trekken van de bekomen netto verkoopprijs (exclusief BTW) van het toestel. Het eventuele saldo zal worden gestort op een door de Klant aan te duiden bankrekening.
12. Op reparaties uitgevoerd door VP geldt een garantieperiode van 3 maanden, met dien verstande dat de garantie beperkt is tot de gebruikte onderdelen en uitgevoerde werken.

Neem contact op

Adres

Klarinetweg 47
4337 RB Middelburg

Telefoon

(+31) 0118 – 74 50 70

k

Zakelijke gegevens

KVK Middelburg: 20170103
BTW.nr.: NL200036361B01